• Poštovné - doporučená zásilka České pošty při objednávce nad 1500,- Kč ZDARMA !
  • K nákupu nad 3000,-  dárek !

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

Mediderm
Nádražní 386
Tlumačov 76362
napište nám
MUDr.Petra Gelnarová
IČ 87445719 DIČ CZ6959184122

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 589,00 Kč (24,06 EUR)
naše cena 469,00 Kč (19,16 EUR)
naše cena 569,00 Kč (23,24 EUR)


 

 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz

TopSites.cz

NajduZboží.cz


»
Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu mediderm.cz,
součást Obchodních podmínek pro spotřebitele a nepodnikatele


I. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek pro spotřebitele a
nepodnikatele internetového obchodu mediderm.cz
upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost
kupujícím-nepodnikatelem. Na kupujícího-podnikatele se tento reklamační řád výslovně
nevztahuje.
Je-li kupující-nepodnikatel zároveň kupujícím-spotřebitelem, použijí se též ustanovení
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění a § 1811 a násl.
občanského zákoníku.
Níže uvedená obecná úprava práv a povinností kupujícího-nepodnikatele se použije namísto níže
uvedené úpravy zvláštní, pouze pokud zvláštní úprava práv a povinností kupujícího-nepodnikatele
určitou záležitost neupravuje. Při reklamaci se proto v případě kupujícího-nepodnikatele přednostně
použije níže uvedená zvláštní úprava.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu-nepodnikateli
vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění (typicky vady při převzetí a v rámci záruky 24
měsíců) nebo v rámci záruky za jakost (typicky prodloužená záruka).
Reklamaci lze uplatnit odesláním dopisu na adresu MUDr.Petra Gelnarová, Nádražní 386, Tlumačov 76362 a  odesláním zboží na shora uvedenou adresu.
K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi
prokázat jiným způsobem. Při reklamaci je nutné popsat závadu, příp. zvolit konkrétní nárok jakožto
požadovaný způsob vyřízení reklamace.

II. Obecná úprava práv kupujícího z vadného plnění a ze záruky za jakost
Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li
jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze
smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo
předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i
plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem
svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím
není dotčeno. Totéž platí pro vady dokladů.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé
pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez
vad, nebo zastřel-li vadu lstivě.
Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech
a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí,
žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady
v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo
odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující
své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo
na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí
od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může
prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí způsobit
kupujícímu nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne
odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho
právu na slevu.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom
stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím,
nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při
obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá
prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné
péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li
vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit,
nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto účinkům soud přihlédne jen k námitce
prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada
důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl, nebo musel vědět.
Při poskytnutí záruky za jakost záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle
smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo
jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal
uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby
poskytnutou součinnost.

Kupující-nepodnikatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí
škody na věci na kupujícího-nepodnikatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů
spojených s reklamací. Neuplatní-li kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty,
ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na
náhradu nebylo uplatněno včas.
Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním
práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
III. Zvláštní úprava jakosti při převzetí v případě kupujícího-nepodnikatele
Prodávající odpovídá kupujícímu-nepodnikateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu-nepodnikateli, že v době, kdy kupující-nepodnikatel věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující-nepodnikatel očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Připouští-li to povaha koupě, má kupující-nepodnikatel právo, aby byla věc před ním překontrolována
nebo aby byly předvedeny její funkce.
Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je
obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího-nepodnikatele upozorní, že věc má vadu a o jakou
vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
IV. Zvláštní úprava práv z vadného plnění v případě kupujícího-nepodnikatele
Požádá-li o to kupující-nepodnikatel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po
jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného
plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to
potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu
trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající
zároveň uvede, že další práva kupujícího-nepodnikatele, která se ke koupi věci vážou, nejsou
dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci,
lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Kupující-nepodnikatel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:
a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
kupujícím-nepodnikatelem, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční dobu lze zkrátit na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží.
Nemá-li věc vlastnosti uvedené ve výše uvedeném oddílu III. tohoto reklamačního řádu, může
kupující-nepodnikatel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-nepodnikatel požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-nepodnikatel právo na
bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-nepodnikatel i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet
vad. V takovém případě má kupující-nepodnikatel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující-nepodnikatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad,
na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-
nepodnikatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc
bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu
v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu-nepodnikateli nenáleží, pokud kupující-nepodnikatel před
převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující-nepodnikatel vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc
použitou, má kupující-nepodnikatel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Uplatní-li kupující-nepodnikatel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě,
kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
V. Potvrzení o reklamaci v případě kupujícího-spotřebitele
Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co
je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vydat
kupujícímu-spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu
stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost,
prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.

 

V Tlumačově dne 28.2.2017    MUDr.Petra Gelnarová